Azaranica is a non-biased news aggregator on Hazaras. The main aim is to promote understanding and respect for cultural identities by highlighting the realities they face on daily basis...Hazaras have been the victim of active persecution and discrimination and one of the reasons among many has been the lack of information, awareness, and disinformation.

Wednesday, December 1, 2010

نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ولایت غزنی اعلام شد

 

انتخابات پارلمانی افغانستان
تمامی برندگان ولایت غزنی، مربوط به قوم هزاره هستند
کمیسیون انتخابات افغانستان نتایج انتخابات پارلمانی ولایت غزنی را اعلام کرده است.
غزنی تنها ولایتی بود که نتایج انتخاباتی آن به دلیل "مشکلات فنی" اعلام نشده بود.
اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی غزنی، ظاهرا به دلیل ادعاها در مورد تقلب گسترده در این ولایت، به تاخیر افتاده بود.
اما پس از بررسی های کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، هیچ تغییری در نتیجه نهایی انتخابات پارلمانی ولایت غزنی بوجود نیامده است.
ولایت غزنی در مجلس نمایندگان یازده کرسی دارد و براساس فهرست نهایی برندگان غزنی، همه این یازده کرسی را نامزدانی از قوم هزاره به خود اختصاص داده اند و از پشتونهای غزنی کسی به مجلس نمایندگان راه نیافته است.
همین مسئله باعث شده بود کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، اعلام نتایج انتخابات غزنی را همزمان با اعلام نتایج ولایات دیگر اعلام نکند. تا ببیند که چگونه هیچ یک از نامزدهای مربوط به قوم پشتون در غزنی، موفق به ورود به مجلس نشده اند.
حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان پیش از این گفته بود که در انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی، "توازن قومی" رعایت نشده است.
اما کمیسیون انتخابات افغانستان حالا فهرست برندگان ولایت غزنی را بدون تغییر اعلام کرده و تاکید می کند که این فهرست نهایی و تغییر ناپذیر است.
تاخیر در اعلام نتایج انتخابات ولایت غزنی، با اعتراضهای زیادی روبرو شده بود. اخیرا کمیته صیانت از آرای غزنی از سوی برخی از نمایندگان هزاره در مجلس نمایندگان ایجاد شد.
اعضای این کمیته اعلام کردند که اگر نتایج ولایت غزنی بدون دلیل موجه و قناعت بخش، تغییر کند، هزاره ها به اعتراضهای مدنی گسترده دست خواهند زد.
اعلام نتایج نهایی ولایت غزنی در واقع به پایان کار کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسدگی به شکایات انتخاباتی است که سرانجام موفق شدند بعد از نزدیک به سه ماه به کار برگزاری انتخابات و نتایج جنجالی آن نقطه پایان بگذارند.

News Source: http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2010/12/101201_k01_af_ghazni_election.shtml

No comments:

Post a Comment